Pomaganie to nic trudnego !!!

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, a osoby prawne do 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji. Oznacza to, że pomoc finansowa na rzecz fundacji umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, a firma w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O raz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Kim jesteśmy i co robimy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
  • podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;
  • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój talentów;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  • współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju osób szczególnie uzdolnionych;
  • programy stypendialne i szkoleniowe z różnych dziedzin dla osób uzdolnionych;
  • fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowstwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
  • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla osób szczególnie uzdolnionych;
  • inne formy działalności charytatywnej.

Statut Fundacji Niech Się...Dzieje

Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca.

Statutu Fundacji

Misja Fundacji

Celami Fundacji są:

  • stwarzanie i zapewnianie warunków dla rozwoju talentów we wszystkich dziedzinach życia ze względu na trudną sytuację materialną;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
  • propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
  • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 
  • wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych w dziedzinie sportu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Sprawozdania Fundacji

Na bieżąco będziemy informować o naszej działaności w formie sprawozdań

Wprowadzenie KS za 2015-NIECH SIE DZIEJE

Informacja dodatkowa 2015-NIECH SIE DZIEJE

Sprawozdanie merytoryczne fundacji

baner

Szymon Hołownia

Autorytety XXI w.

Jest to cykl spotkań organizowany przez fundację. Zapraszmy na nie ciekawe i intrygujące osoby, które chętnie dzielą się swojmi obserwacjami o świecie.

więcej

Pietruszewska

Warsztaty

Organizujemy warszaty na których wszyscy chętni mogą zdobyć dodatkową wiedzę oraz rozwijać swoje uniejętności oraz talenty.

więcej

fanimani

Liczymy na Twoją pomoc

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.

więcej

Fundacja
Niech Się...Dzieje


KRS 0000577916 NIP 9492202842 Regon 362589908C Numer konta: 71114020040000300275876979 Siedziba: ul. Joselewicza 15 m 11 42-200 Częstochowa fundacja@niechsiedzieje.org.pl

Tel: 735-979-757C